Inleiding

De overheid hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening.
Op 1 januari 2007 is de Wet Financieel Toezicht, kortweg Wft, in werking getreden die eist dat consumenten voorafgaand aan het totstandkomen van een overeenkomst informatie krijgen over de aard van de dienstverlening die financiële dienstverleners u bieden. De complete tekst van de Wet Financieel Toezicht kunt u vinden op de website. 

Het toezicht op naleving van de Wft wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten, de AFM.

In deze dienstenwijzer vindt u informatie over de diensten die Bakker & Luyt Caminada B.V. u kan verlenen.

Bakker & Luyt Caminada B.V. is werkzaam als tussenpersoon; er wordt samengewerkt met ruim dertig gerenommeerde levens- en schadeverzekeraars.

Het is onze taak om samen met u de risico’s waarmee u te maken kunt hebben te inventariseren om na te gaan hoe deze kunnen worden beheerst, welke risico’s moeten worden verzekerd en op welke wijze dit naar ons oordeel het beste zou kunnen worden gerealiseerd.

Dit oordeel is gebaseerd op uw wensen en omstandigheden, onze vakkennis en ervaring en is gericht op continuïteit. Naast advisering en bemiddeling begeleiden en onderhouden wij de relatie tussen u en uw verzekeraar.

Bakker & Luyt Caminada B.V. staat voor een vakkundige, integere en cliëntgerichte dienstverlening in een informele sfeer.

Onze diensten 

Algemeen
Wij kunnen u adviseren op het gebied van:

Schadeverzekeringen.
Dit soort verzekeringen voorziet in vergoeding van geleden schade door gebeurtenissen als aanrijding, brand, verlies, inbraak, ongeval, ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Levensverzekeringen.
Onder deze groep vallen spaarverzekeringen, overlijdensrisicoverzekeringen en combinaties daarvan.
De eerst- en laatstgenoemde vormen worden meestal afgesloten in het kader van pensioenregelingen. Overlijdensrisicoverzekeringen worden onder meer gesloten ter bescherming van de continuïteit van een onderneming: verzekering bij overlijden van een compagnon of een andere sleutelfiguur of het afdekken van een fiscale claim bij vrijval van een pensioenreserve.

Uit hoofde van ons werk beschikken wij over veel gegevens van onze cliënten. Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens zullen die niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld.
Overigens maakt geheimhoudingsplicht deel uit van de arbeidsovereenkomst met onze medewerkers.

Wat kunt u van ons verwachten 
Schade- en Levensverzekeringen
Indien u ons inschakelt op het gebied van deze verzekeringen, kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten.
- In een oriënterend gesprek met u proberen wij ons een beeld te vormen van de bedrijfsactiviteiten, de financiële positie, de risico’s die het bedrijf loopt.  

Wij staan stil bij de gevolgen van mogelijke realisatie van die risico’s.
- Wij inventariseren de bestaande verzekeringen en voorzieningen als pensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekering.
- In een voortgangsgesprek brengen wij u verslag uit van onze bevindingen. Op basis van uw reactie brengen wij een kort samenvattend verslag uit tezamen met ons eindadvies, eventueel vergezeld van offertes en  aanvraagformulieren. In uw belang zullen wij zo mogelijk zorgdragen voor voorlopige dekkingen binnen het raam van de mogelijkheden die de aanbevolen verzekeraar biedt.
- Als medische keuring voor het aangaan van een verzekering is vereist, leggen wij contact met de keurend arts en zorgen wij ervoor dat de benodigde keuringsformulieren in diens bezit komen.
- Na controle van een juiste invulling van retour ontvangen (aanvraag)formulieren zorgen wij voor doorzending ervan naar de desbetreffende verzekeraars en bewaken wij de termijn van afgifte van een polis.
- Na ontvangst van de polisbescheiden controleren wij of de inhoud ervan conform de aanvraag is en of de premie correct werd berekend alvorens ze door te zenden naar uw adres.
- Als u wijzigingen wilt aanbrengen in uw verzekeringspakket zullen wij u desgewenst met advies terzijde staan.
- Op met u overeengekomen tijdstippen, bijvoorbeeld ééns per twee jaar, bespreken wij met u of het verzekeringspakket nog aan de daaraan te stellen eisen voldoet.
- Desgewenst onderhouden wij ook contacten met medewerkers om hen uitleg te geven over pensioenregelingen, andere personeelsvoorzieningen en algemene voorlichting over privé-verzekeringen.
- Als u schade ondervindt, behartigen wij uw belangen. 

Dit betekent in elk geval dat wij:
- na uw schademelding zorgdragen voor expertise;
- na ontvangst van een volledig ingevuld schadeformulier en controle op een juiste invulling ervan dit zullen doorzenden naar (de) verzekeraar(s);
- de snelheid en kwaliteit van de schadeafhandeling bewaken. 

Indien u door derden schade werd toegebracht zullen wij ons best doen deze voor u te verhalen; van kosten die daaraan mogelijk zijn verbonden doen wij u vooraf opgave. Wij streven ernaar onze cliënten zo min mogelijk te belasten met administratieve werkzaamheden; in dit verband stellen wij het op prijs rechtstreeks contact te onderhouden met accountant, Arbo-dienst e.a.

Wat verwachten wij van u?
Voor onze dienstverlening is uw medewerking onontbeerlijk. Het is in uw eigen belang dat u ons volledig en tijdig informeert over voorgenomen veranderingen in de bedrijfsvoering, voorgenomen verhuizing, personele wijzigingen en dergelijke.Als u elders verzekeringen hebt lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering.Zowel bij het aangaan van verzekeringen, bij wijziging daarvan of in geval van schade moeten verzekeraars volledig en juist worden geïnformeerd.Onvolledige of onjuiste informatie kan leiden tot dekkingsverlies. Bovendien zijn verzekeraars bij schade gerechtigd deze niet of niet geheel te vergoeden.Het is belangrijk dat u binnen de daarvoor gestelde termijn voldoet aan onze verzoeken om informatie en tot toezending van gegevens, verklaringen, formulieren e.d.Overschrijding van termijnen kan voor u zeer nadelige gevolgen hebben, zoals verlies of beperking van dekking en premieverhoging. 

In beginsel loopt alle communicatie tussen u en verzekeraars via ons. Als u echter in een voorkomend geval rechtstreeks met hen wilt communiceren, verwachten wij daarvan op de hoogte te worden gesteld.

Wij vragen u de gegevens uit de ontvangen stukken te controleren op juistheid en onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. 

Bereikbaarheid en communicatie 
Informatie kunt u vinden op onze internetsite www.bakkerenluyt.nl. U kunt ons bezoeken, bij voorkeur na afspraak, op één van onze kantooradressen:  
- Wassenaarseweg 5, 2596 CD te Den Haag
- Laan van 's Gravenmade 32, 2495 AJ te Den Haag 

tijdens onze openingsuren; in de regel is dat op werkdagen van 8:30 – 17:00 uur.Telefonisch zijn wij bereikbaar onder nummer 070-324 24 99. Buiten de kantooruren wordt u via ons antwoordapparaat geïnformeerd met wie u in dringende gevallen contact kunt opnemen en kunt u een bericht inspreken. 

Berichten kunt u zenden naar ons e-mail adres info@bakkerenluyt.nl 

Wij bevestigen uw opdrachten zo spoedig mogelijk. Als u niet binnen 48 uur schriftelijk bericht van ons heeft ontvangen, verzoeken wij u opnieuw contact met ons op te nemen. 

Wij wijzen u erop dat het opgeven van een nieuwe verzekering of een wijziging op een bestaande verzekering niet zonder meer betekent dat vanaf het moment van opgave dekking bestaat; dit kan ook gelden bij wijziging van een verzekering als sprake is van een risicoverzwaring. 

Onze relatie met verzekeraars 
Wij laten ons bij onze adviezen leiden door het belang van de cliënt en zijn vrij om bij onze advisering een keuze te maken uit het aanbod van welke in Nederland (of België) werkzame verzekeraar dan ook.
In de praktijk echter doen wij zaken met een beperkt aantal vooraanstaande verzekeraars die met tussenpersonen werken en met wie wij een goede relatie onderhouden. Op uw verzoek geven wij graag aan met welke verzekeraars wij samenwerken. 

Hoe worden wij beloond? 
Voor de werkzaamheden die wij voor onze relaties en voor verzekeraars verrichten worden wij beloond in de vorm van provisie.In de regel vertegenwoordigt deze provisie een deel van de door ons geïncasseerde premies en wordt door ons bij de afdracht aan verzekeraars ingehouden.

Beloning op basis van declaratie
Voor adviesopdrachten waar geen beloning in de vorm van provisie tegenover kan staan, zenden wij onze opdrachtgever na beëindiging van onze werkzaamheden een declaratie op basis van vooraf gemaakte afspraken.Wij kunnen bij sommige opdrachten een voorschot vragen op nog te maken kosten.Wij specificeren onze nota’s naar opdracht en het aantal uren dat daarmee gemoeid is.

Onze kwaliteit 
Wij staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM heeft ons kantoor een vergunning gegeven op de volgende gebieden:

Product                                             Financiële Dienst
Levensverzekeringen                       adviseren en bemiddelen
Schadeverzekeringen                      adviseren en bemiddelen
Spaarrekeningen                             adviseren en bemiddelen 

Ons kantoor is ingeschreven in het Wft-register onder nummer: 12003313

Registratie is een wettelijke verplichting. Het Wft-register is te raadplegen op de website van de AFM (www.afm.nl). 

Ons kantoor is aangesloten bij:
Erkenningsregeling Register Makelaars in Assurantiën RMiA
- Deze organisaties eisen van hun leden bepaalde kwaliteitsnormen die gelden voor het advies, de wijze van advisering en de wijze waarop de vakkennis van medewerkers op peil wordt gehouden. Jaarlijks dienen "permanente educatiepunten" behaald te worden om bij genoemde instellingen aangesloten te mogen blijven.
- Omdat fouten in advisering nooit zijn uit te sluiten hebben wij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten Deze verzekering dekt de financiële gevolgen van fouten die wij binnen het kader van onze beroepswerkzaamheden kunnen maken.

Beëindiging van onze relatie met u 
- U hebt het recht om op elk gewenst moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U moet dan de verzekeringsmaatschappijen bij wie uw verzekeringen zijn ondergebracht verzoeken de lopende verzekeringen via een ander intermediair voort te zetten.
- Het initiatief om de relatie met u te beëindigen kan ook van ons uitgaan. Ook dan blijven de lopende verzekeringen in stand en worden wij pas van onze zorgplicht ontheven als een andere tussenpersoon deze overneemt.  

Klachten? 
Als u een klacht hebt over onze werkwijze in het algemeen, over onze dienstverlening of over de afhandeling van een specifieke zaak verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk mee te confronteren.
- Alle klachten worden door de directie behandeld. Wij zullen deze klacht zo snel mogelijk met u bespreken en proberen tot een oplossing te komen. Wilt u nadere informatie over onze interne klachtenprocedure dan kunt u deze bij ons opvragen.
- Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij:

het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag,  
T. (070) 333 89 99, F. (070) 333 89 00
e-mail: info@kifid.nlwww.kifid.nl

U kunt zich tevens tot de burgerlijke rechter wenden.